Wartości moralne w pracy fizjoterapeuty

Pobierz

Do obowiązków fizjoterapeuty należy także respektowanie praw pacjenta, zabieganie o wysoki standard wykonywanego zawodu (rozdz.. W wymienionej pracy został nakreślony również rys historyczny pie-lęgniarskiego etosu, począwszy od starożytności aż po ukształtowanie się pielęgniarstwa jako zawodu.. Nie tylko leczenie, ale także łagodzenie cierpienia innego człowieka jest szczególną wartością i darem, który posiada fizjoterapeuta.. koncepcje bioetyczne i ich wpływ na pracę fizjoterapeuty konflikty moralne w pracy fizjoterapeuty geneza i znaczenie etycznej zasady fair …Odpowiedzialność cywilna wynika ze stosunku cywilnoprawnego między podmiotami prawa (osobami fizycznymi i prawnymi - np. podmiotem leczniczym i pacjentem), w którym podmioty te posiadają wynikające z norm prawa cywilnego uprawnienia i obowiązki.. Oprócz tych ogólnych wskazań - wartości, powinności i uprawnień moralnych - istnieją również pewne wartości i normy szczegółowe, wynikające ze specyfiki poszczególnych zawodów (tzw. etyki zawodowe).. Jedną z podstawowych norm etyki pracy jest obowiązek dbania o całość "ustroju pracy" i o wyrażanie przez pracę powszechnej solidarności (Jan Paweł II).Oprócz tych ogólnych wskazań - wartości, powinności i uprawnień moralnych - istnieją również pewne wartości i normy szczegółowe, wynikające ze specyfiki poszczególnych zawodów (tzw. etyki zawodowe)..

Konflikty moralne w pracy fizjoterapeuty.

Są to zasady postępowania fizjoterapeuty w stosunku do ludzi, a nawet do samego siebie.aksjologiczne aspekty pracy fizjoterapeuty aksjologiczny kontekst relacji pacjent/klient - fizjoterapeuta wartości moralne w pracy fizjoterapeuty (godność, autonomia, odpowiedzialność, sprawiedliwość i in.). Etyczne podstawy pracy fizjoterapeuty w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych / Magdalena Rusin, Maciej Płaszewski.//W .. Art.2.Feb 4, 202178% ankietowanych uznało, iż w pracy fizjoterapeuty przydatny jest szeroki zakres wiedzy z anatomii i fizjo-logii człowieka.. Troska o godność człowieka i dobro wspólnoty wymaga zachowania pewnych istotnych wartości, norm etycznych i wynikających z nich postaw.. Jedną z podstawowych norm etyki pracy jest obowiązek dbania o całość "ustroju pracy" i o wyrażanie przez pracę powszechnej solidarności (Jan Paweł II).Fundamentem dla działalności fizjoterapeuty jest wiara w wartość człowieka oraz wartość własną.. Moralność, to z formalnego punktu widzenia zbiór dyrektyw w formie zdań .Część ogólna.. - Powinnością każdego fizjoterapeuty jest stałe uzupełnianie i doskonalenie swej wiedzy i umiejętności zawodowych, a także przekazywanie ich swoim współpracownikom.. 1, art.WITAMY W KATEDRZE PODSTAW FIZJOTERAPII.. Książka.. Moralne wartości w pracy fizjoterapeuty ..

Koncepcje bioetyczne i ich wpływ na pracę fizjoterapeuty.

Coraz czę-ściej, podejmując samodzielnie decyzje zawodowe, sam odpowiada za moralność swoich czynów.Menu.. Swoją odpowiedź uzasadniają tym, iż .. że najważniejsze są wartości moralne, takie jak: miłość bliźniego, dobroć, szczerość, prawdomówność.. Podmiotowość w interakcji fizjoterapeuta - pacjent.. 124 3.5.1.Etyka lekarska jak i fizjoterapeuty jest częścią etyki ogólnej, zatem to nic innego, jak postępowanie moralne.. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2005.. Podejmowanie decyzji w medycynie zawsze miało i ma wymiar moralny.Troska o godność człowieka i dobro wspólnoty wymaga zachowania pewnych istotnych wartości, norm etycznych i wynikających z nich postaw.. 1, art. 3), a jego działalność zawodowa nie może szko- dzić zdrowiu pacjenta (rozdz.. Etyka lekarska jak i fizjoterapeuty jest częścią etyki ogólnej, zatem to nic innego, jak postępowanie moralne.. Przestrzeganie praw człowieka w fizjoterapii Rozdział 7 Konflikty i dylematy etyczne w fizjoterapii Rozdział 8 Etyka zawodowa.. Kolejno wymieniano również: mą-W procesie pracy zawodowej, w kontekście wielu aspektów moralnych, czło-wiek - poprzez rozwiązywanie swoich zadań zawodowych - wchodzi w relacje interpersonalne, z którymi wiążą się określone zobowiązania moralne.. • Koncepcje bioetyczne i ich wpływ na pracę fizjoterapeuty • Konflikty moralne w pracy fizjoterapeuty • Geneza .Etyka - dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne..

Dr Krzysztof Pezdek Aksjologiczne aspekty pracy fizjoterapeuty.

Osoba zobowiązana do świadczenia (np. fizjoterapeuta) jest dłużnikiem, natomiast osoba .Pacjent może żądać respektowania jego moralnego prawa do śmierci, do niepodtrzymywania życia przez podłączenie go do respiratora lub przez sztuczne odżywianie i nawadnianie, gdy jest nieuleczalnie chory lub gdy znajduje się w Odpowiedzialność Zawodowa - Wystąpienia Konferencyjne 7 nieodwracalnym stanie śpiączki.Zdrowie, jako podstawowa wartość w fizjoterapii .. 118 3.4.. 6.Wysłany: 2011-09-26, 00:15 Wzór postępowania etycznego w pracy fizjoterapeuty: Etyka - dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.. Aksjologiczny kontekst relacji pacjent/klient - fizjoterapeuta.. Zasady etyki zawodowej fizjoterapeutów jednoznacznie wynikają z zasad etycznych, prawidłowego współżycia i postępowania ludzi w stosunku do siebie i do otaczającego świata, nakazują przestrzeganie praw pacjenta oraz dbanie o wysoki status wykonywanego zawodu.. Odnosi się to do wszystkich czynności fizjoterapeuty , nie tylko w pracy zawodowej, ale i do życia poza nią.etyki, moralności i wartości, ale także udzielanie swojej siły, inteligencji, zapewnienie poczucia bezpieczeń-stwa, poszanowanie intymności i przestrzeganie praw do umierania w spokoju i godności [2]..

Wartości moralne w pracy fizjoterapeuty (godność, autonomia, odpowiedzialność, sprawiedliwość i in.)

W KEZPiP RP zawarte zostały elementy trzech pod-5.. - Fizjoterapeuta nie może posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe .wnikliwa i dokładna analiza znajduje się w pracy Anny Na-wrockiej Etos w zawodach medycznych [5].. Nowe przepisy wejdą w życie 31 maja 2016 r. Tym samym Polska dołączy do grupy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, w których zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym.• Aksjologiczne aspekty pracy fizjoterapeuty • Aksjologiczny kontekst relacji pacjent/klient - fizjoterapeuta • Wartości moralne w pracy fizjoterapeuty (godność, autonomia, odpowiedzialność, sprawiedliwość i in.). Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty ukazujący relacje między fizjoterapeutą a pacjentem wyznacza postawy zawodowo-moralne w relacji między tymi osobami.W dniu 30 listopada 2015 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994) - dalej u.z.f..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt