Charakterystyka sztuki polskiego i europejskiego renesansu

Pobierz

Zwracano uwagę na wartość muzyki i na jej wpływ na człowieka.. W renesansie zaczęto uważać muzykę za sztukę - wynik wiedzy, umiejętności i talentu.. To raczej druga faza renesansu europejskiego, z odmiennością kulturową i społeczną typową dla tych państw.. W tym okresie i w początkach XVII w., w zaszczepieniu sztuki renesansowej w Polsce główną rolę odegrał, od samego .. () Rozkwit muzyczny renesansu, w którym powstają nowe formy muzyczne; Charakterystyka muzyki renesansu.. renaissance "odrodzenie") - epoka w historii kultury europejskiej, obejmująca przede wszystkim XVI wiek, określany często jako "odrodzenie sztuk i nauk" oraz koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii kultury włoskiej od Dantego do roku 1520.. Nazwą tą, jako terminem historyczno-literackim, posłużyli się świadomie dopiero uczeni XIX w., określając nią zjawisko .Sztuka renesansu ukształtowała się we Włoszech w latach 20-ych XV wieku, w innych krajach europejskich rozwijała się od XVI wieku, kontynuowana na niektórych obszarach w I Polowie XVII wieku.. Autor np. słynnego fresku Wieczerza Pańska, obrazów Dama z łasiczką i Mona Liza.Oryginalność i wysoki poziom dzieł architektury i sztuki polskiego renesansu czyni z nich istotny fragment europejskiego dorobku epoki odrodzenia.. Podziwianie zabytków wieku XVI pozwala zrozumieć słuszność nazywania tego stulecia Złotym Wiekiem..

Wybrane wielkie postacie renesansu europejskiego.

Lata: .. Marek Olkuśnik.. Kształtuje humanistyczny światopogląd i inspiruje kolejne pokolenia artystów.Sztuka Renesansu.. Ratusz w Zamościu.. Termin ten nie jest jednoznaczny.. Do jej najwybitniejszych przedstawicieli należy m.in. Leonardo da Vinci.Charakterystyka polskiego renesansu .. wielki przełom w kulturze europejskiej i przejście z kanonów sztuki greckiej do czystości i szlachetności proporcji.. Powstały wtedy dzieła Jana Ostroroga, Jana Długosza, Jana z Ludziska.. W okresie renesansu w sztuce zaczęły obowiązywać wzorce klasyczne i naturalizm.. Dorobek antyku, przez lata zapomniany, na nowo rodzi się dla Europy i staje się wzorem we wszystkich dziedzinach sztuki.. Kiedy mówimy o północnym renesansie, mamy na myśli "wydarzenia renesansowe, które miały miejsce w Europie, ale poza Włochami".. renaissance 'odrodzenie, odradzanie się' od renatre 'odradzać się' z łc.. Cechowała ją harmonia formy, spokój, statyczność, jasność konstrukcyjna, piękno osiągane poprzez zastosowanie określonych proporcji (wzorowanych na antycznych).W epoce odrodzenia wynaleziono druk, co zaowocowało szybkim rozwojem sztuki drukarskiej.. które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz .Renesans (zamiennie odrodzenie) odegrał w historii literatury i kultury znaczącą rolę, zarówno w Europie, jaki i w kraju..

Renesans - odrodzenie.Przedstawiciele renesansu.

We Włoszech ukształtowało się malarstwo portretowe i powstał .Nazwa epoki Nazwa Renesans pochodzi od francuskiego słowa renaissance, które oznacza powtórne narodziny.Terminem tym nazywany jest okres w historii idei, sztuki i literatury, trwający od XIV do XVI wieku.. Cechy renesansu to powrót do starożytności, antycznych idei, filozofii; szukano nowych inspiracji w filozofii i etyce, nawiązywano do starożytnej sztuki.Renesans - ogólna charakterystyka epoki.. Architekturę epoki renesansu wyróżniały duże okna, półokrągłe łuki, złocone lub miedziane kopuły, ozdobne krużganki, attyki, podcienia, szerokie budowle, dobrze osadzone w linii poziomej, kolumny nawiązujące do epoki starożytnej - kapitele w typowo greckim stylu.Początek renesansu umownie wyznaczają m.in.: upadek Konstantynopola (1453), wynalazek druku (), odkrycie Ameryki (1492).. Jako epoka w historii kultury renesans obejmuje wiek XV i XVI .Północny renesans sztuki europejskiej.. Źródło: Wikimedia Commons, .. Ocenisz znaczenie mecenatu królewskiego dla rozpowszechnienia sztuki renesansowej w Polsce.. Niekiedy przyjmuje się też rok 1600.. Renesans w Polsce Do polski renesans dotarł w XV wieku.. Renesans - ramy czasowe w Polsce.. Jednocześnie ten termin odnosi się do wielkich dokonań w światopoglądzie i sztuce, które obejmują niemal trzy stulecia.U podstaw .Renesans stworzył także wzorzec człowieka, który interesuje się wieloma dziedzinami nauki i twórczości..

Sztuka renesansu odzwierciedlała idee epoki.

W przeciwieństwie do.. Ale już w 1503 roku działają stałe drukarnie, na trwałe związane z rozwojem kultury i sztuki polskiej (Hochfeder, Haller, Ungler).Renesans w Polsce to przede wszystkim XVI w, zwany "złotym wiekiem kultury polskiej".. poleca83% Historia .. W XV wieku prądy renesansowe przeniosły się też na inne tereny.. Janowi Kochanowskiemu należy zawdzięczać przede wszystkim przeniesienie na grunt polski osiągnięć renesansu europejskiego.. Publikujemy krótki przegląd .Charakterystyka.. Dzięki jego licznym podróżom, możliwe było dokładne poznanie idei renesansowych i zaadaptowanie ich do literatury rodzimej.Renesans, odrodzenie (fr.. W polskim literaturoznawstwie epokę tę określa się również mianem Odrodzenia.Był to bowiem czas, w którym odrodził się po pierwsze człowiek, po drugie nauka i sztuka, po .Jan Kochanowski pisał w języku polskim i łaciną ( zwłaszcza początkowe utwory).. Renesans polski, jak i w ogóle północnoeuropejski, nie jest jednak kopią włoskiego.. Dorobek antyku, przez lata zapomniany, na nowo rodzi się dla Europy i staje się wzorem we wszystkich dziedzinach sztuki.Sztuka renesansu, podobnie jak i cała odrodzeniowa kultura, rozwija się pod wpływem fascynacji osiągnięciami starożytnych twórców..

Koniec renesansu: sobór trydencki (1548).

Epoka, w dziejach kultury zwana renesansem, rodowodowo związana z Włochami, nosi nie włoskie, lecz francuskie miano "renaissance", co oznacza dokładnie odrodzenie.. W Polsce pierwsza drukarnia pojawiła się już w 1473 roku, był to mały przenośny warsztat drukarski.. Ponieważ najbardziej innowacyjna sztuka powstała w tym czasie we Francji, Holandii i Niemczech oraz ponieważ wszystkie te miejsca znajdują się na północ od .Architektura i sztuka renesansowa w Polsce.. A A A.Literaturę polskiego Renesansu dzieli się na trzy fazy rozwoju: wczesny Renesans trwa od połowy XV wieku do lat 40.. Renesans jako styl oparty na starożytności grecko- rzymskiej był przygotowany od dawna.Sztuka renesansowa to określenie odnoszące się do wytworów kultury z okresu przełomu XV i XVI wieku.. Epoka ta najpierw rozwijała się w miastach włoskich, gdzie trwała od XIV- XVI wieku.. Prawdziwą aspiracją architekta renesansu było wzniesienie budowli dla samego piękna proporcji, przestronnego wnętrza i wspaniałej, imponującej całości - pisze Ernst Hans Gombrich w monografii "O sztuce".. Początek - początek XVI w. XVII w.Renesans to epoka, która otwiera czasy nowożytne.. renasci) 1. kierunek w kulturze Europy, zapoczątkowany we Włoszech i trwający od XIV do XVI w., odznaczający się fascynacją antykiem, spontanicznym stosunkiem do człowieka i świata go otaczającego, rozwojem .Architektura renesansu nawiązywała do wzorów i form klasycznych, a jej twórcy we wszystkich swoich działaniach szukali podstaw naukowych.. Filozof, konstruktor, malarz, architekt i rzeźbiarz w jednej osobie.. Rozwijało się wtedy szkolnictwo, powstawały licznie akademie i uczelnie.. Kiedy narastały walki klasowe, znaczenie szlachty w dążeniu do władzy, tendencje kapitalistyczne w ekonomice oraz polityczna i kulturalna .Artyści renesansowi stworzyli nowa sztukę, ale jej uzasadnienie teoretyczne nastąpiło po fakcie, a odwołująca się do antyku, humanistyczna frazeologia, chętnie przeciwstawiana mentalności średniowiecznej, była dekoracją dopasowaną do nowych koncepcji tak, jak w cesarskim Rzymie potężne, sklepione budowle dekorowano greckimi kolumnami przyklejanymi do ścian według własnego .Renesans w architekturze stanowił odzwierciedlenie poglądów filozoficznych odrodzenia, poszukujących wzorców w świecie antycznym.Renesans otworzył erę nowożytną w sztuce i trwał od schyłku średniowiecza do początków baroku.Ponieważ różnice czasowe rozkwitu renesansu w różnych krajach są ogromne (np. między Włochami i Europą Północną), nie jest możliwe ustalenie .Jej początek przypadł na końcowy etap trwania sztuki gotyckiej w Polsce, z którą wchodziła w różne powiązania; tradycje gotyckie, schodzące coraz bardziej na dalszy plan, towarzyszyły jej do drugiej połowy XVI w.. We Florencji, Rzymie, Wenecji i innych włoskich miastach artyści zaczęli na nowo odnajdywać piękno sztuki antyku.Zaczęto znów malować postacie w akcie, nawet postacie biblijne (np. Masaccio - Wygnanie z raju).Również tematyka mitologiczna stała się bardzo popularna (np. Szkoła Ateńska Rafaela)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt