Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego edukacja wczesnoszkolna

Pobierz

Uniwersytet Szczeciński, Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne - kształcenie zintegrowane.. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. do 31 sierpień 2019r.. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.. )Aug 25, 2021SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin 1.. Katarzyna Kaim.. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego: (§ 7. ust1.. DOSKONALENIE WŁASNYCH UMIEJĘTNOŚCI 3.. W oparciu o aktAwans zawodowy nauczyciela - mianowanie "krok po kroku".. Dzisiaj przedstawiam Ci kolejną część, a .. P L A N R O Z W O J U ZA WO D O WE G O N A U C ZY C I E L A K O N T R A K T O WE G O ubiegającego sięPlan rozwoju zawodowego: Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. IX 2020 koniec danego roku szkolnego 2.. Nadszedł czas na drugi etap ścieżki prowadzącej przez kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.. Ewaluacja obszaru pracy szkoły.. Koniecznie trzeba go wypełnić własnymi pomysłami.. Imię i nazwisko: Katarzyna Lisowska; Nazwa i adres szkoły: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bystrzycy; Nauczany przedmiot: zajęcia przedmiotowe w klasie łączonej IV-VI; Posiadane kwalifikacje:UWAGA!.

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2020.

Przedszkola niepubliczne; Przedszkola publiczne; Żłobki.. Nie jest to gotowy plan nauczyciela kontraktowego, zawiera on przykładowe zapisy zadań i formy realizacji z różnych przedmiotów.. STAŻ 1.. Prowadzenie dokumentacji pracy nauczyciela 1.PLAN DZIAŁANIA § 7 ust.. Jest to tylko materiał pomocniczy.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. DANE OSOBOWE 1.. ), mgr .Przykładowy projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciel kontraktowego zostały przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Ustawa z .Jul 24, 2020Aug 15, 2021Przykładowy projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciel kontraktowego zostały przygotowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji […]Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego..

Plan rozwoju zawodowego.

DOSKONALENIE WARSZTATU I METOD PRACY Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Olsztyn.. Zgodnie z przepisami miał on trwać 1 rok i 9 miesięcy i zakończyć się 07.06.2020 roku.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2018 poz.1574) z .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO I.. Z części pierwszej [KLIK] wiesz już, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać stopień nauczyciela kontraktowego.. Sprawozdanie z realizacji planu.. Termin rozpoczęcia .Aug 24, 2020Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. Imię i nazwisko: Aleksandra Komar .. - studia licencjackie: Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi, kierunek: pedagogika, specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne (2008-2011) II.. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły..

Napisanie planu rozwoju zawodowego.

- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z plastyki, zajęć artystycznych, edukacji wczesnoszkolnej, - opracowanie planów wynikowych z plastyki, zajęć artystycznych, edukacji wczesnoszkolnej, - stosowanie aktywnych metod nauczania,Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - edukacja wczesnoszkolna.. IV Przygotowani uroczystości szkolnych i klasowych.. Napisanie sprawozdań z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Zofia Lebioda (1 wrzesień 2017r.. POSZERZANIE ZAKRESU WIEDZY 2.. Poniżej przykładowe zapisy z planu rozwoju (nie jest to cały dokument), oczywiście proszę wziąć pod uwagę inne terminy i zadania zgodne z Państwa pracą i specyfiką szkoły.. Zadania do wykonania Formy do realizacji Termin Sposób dokumentowania 1.. Poznanie procedury awansu zawodowego.•zebrania grupowe, •konsultacje indywidualne, •współorganizowanie imprez szkolnych, zajęcia otwarte, 2.. Wrzesień 2019 Cały okres stażu Maj 2022 Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Bytom- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 2..

Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.

Diagnoza umiejętności i wiadomości dzieci 1.Sep 1, 2021- kontrakt, - zapis w dokumentacji przebiegu stażu, 2.. Przedszkola.. Skierniewice .. Cele szczegółowe stażu : 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt