Pronto aerozol karta charakterystyki

Pobierz

2, H361fd STOT RE 2, H373 Aquatic Chronic 3 .Poprawia wygląd większości twardych powierzchni, usuwając z nich kurz, odciski oraz zapewniając ochronną, błyszczącą powłokę.SPRAY-KON S200 Kanister/S200 Aerozol zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, .. KARTA CHARAKTERYSTYKI str. 3 z 13 SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Flam Liq.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane .. Aerosol 1, H222, H229 Asp.. 1272/2008 (LP) Hasło ostrzegawcze Uwaga Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H229) Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.. (61) 28 30 718 (czynny w godzinach 7.00 - 15.00) 1.4.. Numer Cz ęści 04320, M04320 Data wydania 27-Wrzesie ń-2015 Numer wersji 02 Data rewizji 05-Pa ździernik-20161.3.. - AEROZOL zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, .. KARTA CHARAKTERYSTYKI str. 3 z 12 SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 3.2.. Zwroty wskazujące środki ostrożności (P102) hronić przed dziećmi.KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodnie z Rozporządzeniem WE 830/2015) Pronto Classic - aerozol do mebli drewnianych Wersja 3.0 Sporządzono dnia 18.03.2009 Aktualizacja dnia 01.06.2015 Numer specyfikacji: 350000007748 SITE FORM Number: 30000000000000006809.002 4/11 związane z substancją lub mieszaniną pożaru lub wybuchu.Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (E) No..

e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: .

2; H225 Niebezpieczeństwo Asp.. 4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.STA-PUT SPRAY ADHESIVE S.P.H.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent Nazwa lub nazwa handlowa AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski Adres Kolejowa 33 E, Sokoły, 18-218 Polska REGON 200133730 NIP Telefon 862741342 E-mail Adres www strony Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystykiKARTA CHARAKTERYSTYKI Na podstawie rozporządzenia nr 1907/2006/WE (REACH) z późniejszymi zmianami Pasta "SAMA 73" SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Brzmienie zwrotów R - patrz p. J. ul. Palucka 27-33 62-200 Gniezno - Wielkopolskie - Polska Tel.. KARTA CHARAKTERYSTYKI (zgodnie z Rozporządzeniem WE 830/2015) Pronto Original - aerozol przeciw kurzowi Wersja 3.0 Sporządzono dnia 08.12.2008 Aktualizacja dnia 01.06.2015 Numer specyfikacji: 350000007737 SITE FORM Number: 30000000000000006799.002 3/11 Kategoria 1 H400 Przewlekła toksyczność dla środowiska wodnego Kategoria 2 H411Oznakowanie zgodne z rozporządzeniem (E) No..

Mieszaniny Produkt w postaci wyrobu aerozolowego.

1272/2008 (LP) Hasło ostrzegawcze Uwaga Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H229) Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.. Zwroty wskazujące środki ostrożności (P102) hronić przed dziećmi.Idealne do codziennego czyszczenia blatów kuchennych, lodówek ze stali nierdzewnej, stolików do kawy i nie tylko.Plik Karta Charakterystyki Pronto Classic Aerozol.pdf na koncie użytkownika zgrzeblak • folder Karty Charakterystyki - Środki czystości • Data dodania: 17 gru 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Plik Karta Charakterystyki Pronto Przeciw Kurzowi Aerozol.pdf na koncie użytkownika bagiettka1 • folder Karty Charakterystyki - Środki czystości • Data dodania: 9 wrz 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.KARTA CHARAKTERYSTYKI Pronto Multi-Surface Polish 6NáDGQLN L Numer WE Numer CAS Numer REACH Klasyfikacja zgodna z (WE) 1272/2008 Klasyfikacja Uwagi Procent wagowy EHQ]\QD FL *ND REUDELDQD wodorem (ropa naftowa) 265-150-3 64742-48-9 %UDN GRVW SQ\FK danych Flam..

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca AMERI-POL Trading Ltd.

Identyfikator produktu Nazwa handlowa lub A-151 (aerozol) oznaczenie mieszaniny Numer rejestracji-Synonimy Żadnych.. Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 7:00 - 15:00): 112 lub 601 439104KARTA CHARAKTERYSTYKI SPRAY-KON SOFA Aerozol zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, .. KARTA CHARAKTERYSTYKI str. 3 z 15 SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Propan Zawartość: 10-30% Nr indeksowy: 601-003-00-5 Nr CAS: 74-98-6 Nr WE: 200-827-9 Numer rejestracji:- .aerozol wd-40 karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Hart XX English Deutsch Français Español Português Italiano Român Nederlands Latina Dansk Svenska Norsk Magyar Bahasa Indonesia Türkçe Suomi Latvian Lithuanian český русский български العربية UnknownKARTA CHARAKTERYSTYKI Zamierzone zastosowania mieszaniny Usuwanie starych etykiet.. ul. Schonów 3.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.Produkt zawiera dużą ilość drobnego ścierniwa, które może dodatkowo powodować mechaniczne podrażnienie gałki ocznej.. Kod handlowy: Data aktualizacji: 31.03.2010.. Dane dotyczące dostawcy karty .Tel: +48 (22) 214 41 99 Facebook Twitter Pinterest linkedin Telegram.. Do poważnych objawów można zaliczyć ból, łzawienie, zaczerwienienie..

Numer telefonu alarmowegoaerozol wd-40 karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego - Hart .

KARTA CHARAKTERYSTYKI str. 3 z 11 SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH Flam Liq.. : +48 41 .. Ul. Krupczyn 5, 63-140 Dolsk Tel.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent Nazwa lub nazwa handlowa AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski Adres Kolejowa 33 E, Sokoły, 18-218 Polska REGON 200133730 NIP Telefon 862741342 E-mail Adres www strony Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystykiKARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsi ębiorstwa 1.1.. Dane dotycz ące dostawcy karty charakterystyki Nazwa firmy: ECS Cleaning Solutions GmbH Wolfener Str. 32-34 12681 Berlin Germany Tel.. z o.o. 41-200 Sosnowiec.. 25-756 Kielce.. (H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.. ul. Barytowa 12.. PIERWSZA POMOC.. 1.4 Numer telefonu alarmowego.. (H412) Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.. Pojemność opakowania: 500 ml.. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów wezwać natychmiast .charakterystyki P.I.W.. : +48 616675333 - Fax: +48 616394536Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki Adres www strony E-mail Telefon 862741342 NIP Regon/IČ 200133730 Polska Adres Kolejowa 33 E, Sokoły, 18-218 Nazwa lub nazwa handlowa AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski Producent 1.3.. 3; H226 Uwaga Skin Irrit 2; H315 Skin Sens 1; H317 .Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 453/2010/WE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.4 Numer telefonu alarmowego: 0048616675333; 0048501658536 MD Trade Zofia i Roman Macioszek Sp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt