Wykaż na przykładach związek między warunkami przyrodniczymi a strukturą produkcji

Pobierz

źródła mające zdolność do samoregeneracji, na których opiera się energetyka niekonwencjonalna; przykładami źródeł odnawialnych są wody płynące, wody geotermiczne, pływy morskie, energia wiatru, ciepło słoneczne; w energetyce konwencjonalnej wykorzystuje się odnawialne biopaliwa.. Proszę o rozwiniętą odpowiedźWykaż na przykładach związek pomiędzy warunkami przyrodniczymi, a strukturą produkcji energii elektrycznej w danym państwie.Geografia Wykaż na przykładach związek pomiędzy warunkami przyrodniczymi, a strukturą produkcji energii elektrycznej w danym państwie.. Odpowiedź nauczyciela Autor odpowiedzi Katarzyna 22205 Nauczyciel Nauczycielka geografii i przyrody.. 119 Obszary koncentracji przemysłu i procesy jego restrukturyzacji.ukazuje na przykładach konsekwencje wysokiego współczynnika przyrostu naturalnego .. charakteryzuje warunki klimatyczno-glebowe do produkcji rolnej na świecie na podstawie mapy tematycznej .. omawia zmiany wielkości produkcji energii elektrycznej na świecie wykazuje związek pomiędzy warunkami przyrodniczymi a strukturą produkcji .wskazuje na mapie świata przykłady krajów, których granice nawiązują do warunków przyrodniczych lub zostały wyznaczone w sposób sztuczny.. NikiBucz September 2019 | 0 Replies .a)Na podstawie wykresu i własnej wiedzy podaj trzy przyczyny tendencji zmian wielkości produkcji b) Na podstawie danych w tabeli wskaż rodzaj elektrowni, którego udział w strukturze wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w 2012 r., w porównaniu do 2006 r., wzrósł najbardziej..

Odpowiedź nauczyciela ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌Wykaż na przykładach związek pomiędzy warunkami przyrodniczymi a strukturą produkcji energii elektrycznej w danym państwie.

Posłuż się mapami w atlasie (m.in. mapami gospodarczymi.. Proszę o rozwiniętą odpowiedź Answer.. Interesuję się geoturystyką i paleontologią.. Wytwarzają one 63,2% energii elektrycznej na świecie.. paliwa.klimatyczno-glebowe do produkcji rolnej na świecie na podstawie mapy tematycznej ocenia poziom mechanizacji i chemizacji rolnictwa w wybranych krajach świata na podstawie danych statystycznych Uczeń poprawnie: wyjaśnia wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na rozwój rolnictwa na wybranych przykładach analizuje mierniki wielkościWykazuję związek pomiędzy warunkami przyrodniczymi a lokalizacją różnych typów elektrowni.. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji .Geografia - nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich.Nazwa geografia (gr.. Podaj przyczynę tego wzrostu.W większości krajów dominuje produkcja w elektrowniach cieplnych..

Przykładowe rozwiązanie: Warunki przyrodnicze mają duży bezpośredni i pośredni wpływ na strukturę produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni.

Uczeń poprawnie: analizuje zmiany liczby państw w Europie i na świecie.. NikiBucz September 2019 | 0 Replies .Zad.1 Wakaż prawidłowe uzupełnienia zdań: A.. Chmury tworzą się w tych częściach atmosfery, gdzie temperatura powietrza spada poniżej: a) temp.. Państwa, które mają dostęp do złóż surowców energetycznych najczęściej właśnie na nich opierają produkcję energii elektrycznej (w elektrowniach cieplnych).Pytanie 24 lutego 2021 Liceum/Technikum Geografia Wykaż na przykładach związek między warunkami przyrodniczymi a strukturą produkcji energii elektrycznej według rodzajów elektrowni w wybranych trzech państwach.. 0 stopni b) temperatury punktu rosy c)temp.. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos - "ziemia .geograficzne na świecie i w Polsce (niziny, wyżyny, góry, rzeki, jeziora, wyspy, morza, państwa itp.); 8) analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych; 9) projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych.. Zadanie.. nginxCoraz czę- ściej uważa się, że w długiej perspektywie zastąpią one tradycyjne źródła energii, jakimi są paliwa kopalne oraz energetyka jądrowa.. Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa.. Potrzebuję pomocy..

Osad w postaci igiełek lodowych, narastający na gałęziach drzew od strony dowietrznej ...Wykaż na przykładach związek pomiędzy warunkami przyrodniczymi a strukturą produkcji energii elektrycznej w danym państwie.

Elektrownie opalane węglem przeważają np. w Polsce, RPA, Rosji, Chinach i Indiach.Zobacz galerię (30 zdjęć) 2.. -12 stopni B. Opady atmsferyczne powstaja,gdy wilgotne powietrze: a) wznosi się b) opada c)jest nieruchome C. Opisuję możliwości wykorzystywania wykorzystania alternatywnych źródeł energii w wybranych krajach świata.. Uczniowie otrzymali arkusze z geografi wraz z .301 Moved Permanently.. Proszę o rozwiniętą odpowiedź Answer.. Zadanie.. oto zadanie.. Matura GEOGRAFIA poziom rozszerzony dla liceum okazał się dla wielu maturzystów testem nie do przejścia.. przedstawia podział terytorialny mórz i oceanów .PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU GEOGRAFIA III etap edukacyjny Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej.. NikiBucz September 2019 | 0 Replies .Struktura produkcji energii w Polsce wygląda następująco (według danych GUS, rok 2003): 62% to energia oparta na węglu kamiennym i węglu brunatnym, 21,8% to energia oparta na ropie naftowej, 12,5% to energia oparta na gazie ziemnym, 3,7% to energia oparta na odnawialnych (alternatywny) źródłach energii.Wykaż na przykładach związek pomiędzy warunkami przyrodniczymi a strukturą produkcji energii elektrycznej w danym państwie.. W wolnym czasie czytam książki i gram w gry planszowe.Witam.. Podaję przyczyny i skutki rozwoju energetyki atomowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt