Program strategiczny rozwoju transportu województwa podkarpackiego do roku 2023

Pobierz

4) Wspierana inwestycja nie może obejmować bieżącego utrzymania infrastruktury (zgodnie z zapisami UP).Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Podkarpackiego.. ; Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na lata 2016-2022, 2016 r. 7.. 4) Wspierane inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych, jak również bieżącego utrzymania infrastruktury (zgodnie z zapisami UP).. Strategiczny plan adaptacji dla .Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023; oraz inne dokumenty powiązane z charakterem opracowania.. Informacje ogólne.. Mapa strony.. Zakres działalności .. Programy Województwa; Informacja o środowisku.. Gospodarka odpadami; Ochrona powietrza; Ochrona przed hałasem.2020 muszą wynikać z regionalnego planu transportowego, którego rolę pełni Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023.. 2.transportowego, którego rolę pełni Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023.. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, 10.. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 129/2815/15 z .f) Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023; g) oraz inne wymogami związane z charakterem opracowania.. 5) W przypadku, gdy o pomoc ubiegać się będzie duże przedsiębiorstwo podmiot tenPRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA; Przedmiotem zamówienia jest: Studium wykonalności na zadanie pn.:"Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, (dalej RPO WP),Jul 16, 2021Projekt realizowany w ramach działania 5.1 Infrastruktura drogowa - projekty z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP 20142020 musi wynikać z regionalnego planu transportowego, którego rolę pełni Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023.Nov 19, 2021 Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023, 7..

4) Wspierane inwestycje nie mogą obejmować prac remontowych, jak również bieżącego utrzymania infrastruktury (zgodnie z zapisami UP).zastąpiono nazwą: "program strategiczny rozwoju transportu województwa podkarpackiego" (zmiany zatwierdzone uchwałą 209/xxiv/2022 km rpo wp 2014-2020 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/iii/2015 komitetu monitorującego regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w …Apr 4, 20226.

2020 jest Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego (PWRST) do roku 2023.. Dokument ten został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa .Synteza Diagnozy Stanu Systemu Transportowego w Województwie Podkarpackim opracowana na potrzeby Programu i uzupełniona odostępne nowe lub zaktualizowane dane.. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.. Program Zagospodarowania Przestrzennego Województwa, 8..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt