Szereg homologiczny alkoholi notatka

Pobierz

Gdzie wystęepuja alkohole?. Alkohole_-_szereg_cwiczenia.pdf FIZYKA.. Zapisujemy notatkę wg punktów: 1) Budowa i rodzaje alkoholi ( tutaj wyjaśniamy, co to jest grupa alkilowa i grupa funkcyjna, zapisujemy wzór grupy funkcyjnej alkoholi- OH, która nosi nazwę grupyNazwa "alkohol" powszechnie kojarzy się z procesem zwanym fermentacją.. Alkohole to wielka grupa związków organicznych określanych jako pochodne węglowodorów.. Wzór ogólny alkoholi ma postać: C n H 2n+1 OH.. 4)Właściwości fizyczne alkoholi (metanol i etanol).. 5)Właściwości chemiczne alkoholi.. Szeregiem homologicznym nazywamy grupę związków organicznych, w której każdy następny przedstawiciel różni się od swojego poprzednika o stałą grupę, składającą się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu węgla -CH 2 - (tzw. grupę metylenową).Temat 1: Szereg homologiczny alkoholi.. 3)Rzędowość alkoholi.. n -Na tej lekcji: - poznasz pojęcia: alkohol, grupa alkilowa, grupa funkcyjna, grupa hydroksylowa, alkohole monohydroksylowe, alkohole polihydroksylowe.. Przedstawienie wzoru ogólnego alkoholi.. Cel: Poznanie pojęć: alkohol, grupa alkilowa, grupa funkcyjna, grupa hydroksylowa, alkohole monohydroksylowe, alkohole .24.. Alkoholami nazywamy pochodne węglowodorów, w których cząsteczkach atom (lub atomy) wodoru zastąpiono grupą funkcyjną .Szereg homologiczny kwasów karboksylowych..

2)Szereg homologiczny alkoholi.

Wzór ogólny alkoholi: CnH2n+1-OH lub R-OH.. Proszę, zapiszw zeszycie temat lekcji: TEMAT: Szereg homologiczny alkoholi.Szereg homologiczny alkoholi (budowa i nazewnictwo) - podręcznik str.138-141, zeszyt ćwiczeń str. 77-79.. Nazwę alkoholu, będącego pochodną alkanu, tworzy się od nazwy alkanu o tej samej liczbie atomów węgla w cząsteczce, dodając do niej zakończenie -ol , np. metanol to pochodna metanu, etanol - pochodna etanu.Alkohole podobnie jak węglowodory tworzą szereg homologiczny.. - poznasz nazwy i wzory sumaryczne, strukturalne, półstrukturalne i grupowe alkoholi.. SGO POLESIE ; SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych - ćwiczenia.. Notatka: 1.. Pochodne węglowodorów zbudowane są z grupy alkilowej (alkil) i grupy funkcyjnej.. Już w dawnych czasach produkcja wina czy piwa była związana z otrzymywaniem etanolu (alkoholu etylowego).. O szkole.. Metanol i etanol - alkohole monohydroksylowe (budowa, właściwości i zastosowanie metanolu i etanolu, proces fermentacji alkoholowej, zjawisko kontrakcji) - podręcznik str. 142-149, zeszyt ćwiczeń str. 80-83. odnośniki:Temat : Szereg homologiczny alkanów..

Szereg homologiczny alkoholi ..... 138 25.

Szereg homologiczny to zbiór węglowodorów, ustawionych wg wzrastającej liczby atomów węgla w cząsteczce, o podobnej budowie i podobnych właściwościach chemicznych i których własności fizyczne zależą od liczby atomów węgla.. Grupa funkcyjna - to określona grupa atomów, która nadaje charakterystyczne właściwości całej grupie związków.. Szereg homologiczny alkoholi Przerysuj tabelę do zeszytu i na podstawie informacji z podręcznika str. 140 uzupełnij tabelę.. Nie należy całej tabeli z podręcznika przepisywad tylko wybrad odpowiednie informacje.Notatka do zeszytu: 1.. Czytamy w podręczniku rozdział "Szereg homologiczny alkoholi" str. 138- 141 Zadanie 2.. Zrobicie zdjęcia .. Zapoznajcie się z materiałem lekcji zawartym w podręczniku str. 138 - 141.. Alkohole tworzą szereg homologiczny związków.. Poznanie nazw i wzorów sumarycznych, strukturalnych i grupowych alkoholi o prostych łańcuchach węglowych(do 5 atomów węgla).T: Szereg homologiczny alkoholi.. Metyloamina to najprostsza amina w tym szeregu.. Jest gazem bezbarwnym, dobrze rozpuszcza się w wodzie, ma zapach nieświeżych ryb (powstaje podczas rozkładu ryb), jest trująca, palna, wykazuje odczyn zasadowy, podobnie jak inne aminy.. Historia Szkoły Podstawowej; Dokumenty .. Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:CHEMIA - Notatka do zeszytu klasa 8 - przepisz !.

2.Temat: Szereg homologiczny alkoholi 1.

Alkohole mające w cząsteczce jedną grupę wodorotlenową podobnie jak węglowodory tworzą szereg homologiczny.. STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.. Czym są alkohole?. Zapisywanie równań reakcji spalania alkoholi.. Notatka:Temat : Szereg homologiczny alkoholi.. Alkohole to liczna grupa związków organicznych należących do pochodnych węglowodorów.. Nazewnictwo alkoholi.. Podział alkoholi ze względu na liczbę grup hydroksylowych.Temat: Szereg homologiczny alkoholi Zadanie 1.. Ad.1) Budowa alkoholi.Aminy tworzą szereg homologiczny, podobnie jak alkohole, czy kwasy karboksylowe.. Zapisywanie wzorów sumarycznych, strukturalnych i półstrukturalnych alkoholi do 5 atomów węgla.. Na dzisiejszych zajęciach poznacie alkohole - to pochodne węglowodorów podobnie jak kwasy karboksylowe, estry, aminokwasy o których dowiecie się na następnych lekcjach.. Zmienia się aktywność chemiczna Ze wzrostem łańcuch węglowego reaktywność alkoholi maleje.. Szereg_kwasow_-__cwiczenia.pdf FIZYKA.. Ogólny WZÓR ALKOHOLI: C n H 2n+1 OH grupa alkilowa grupa hydroksylowa.Notatka ma byd wykonana estetycznie, wyraźnie, dokładnie.. Zapoznaj się z informacjami i rozwiąż zadania:Menu główne..

Temat: Szereg homologiczny alkoholi - ćwiczenia.

150 27.Alkohole zawierające w cząsteczkach 1 -11 atomów węgla mają charakterystyczne zapachy, a te o dłuższych łańcuchach węglowych są bezwonne.. Kto jeszcze ma problemy z nazwami i wzorami proszę obejrzeć filmik: charakterystyka alkoholi; wŁasnoŚci alkoholi monohydroksylowych; podstawowe wŁasnoŚci wĘglowodorÓw i alkoholi; szereg homologiczny alkoholi; szereg homologiczny wĘglowodorÓw i alkoholialkohole Anna Koziestańska 3D Temat temat: szereg homologiczny alkoholi ALKOHOLE Ogólnie co,jak i gdzie?. Wzory i nazwy grup alkilowych: Alkan Wzór grupy alkilowej Nazwa grupy alkilowej (alkilu) CH 4 metan CH 3 - grupa metylowa ( metyl) C 2 H 6 etan C 2 H 5 - grupa etylowa ( etyl) C 3 H 8 propan C 3 H 71) Alkohole-pochodne węglowodorów zawierające grupę hydroksylową -OH 2) Alkohole tworzą szereg homologiczny 3) Wzór ogólny: CnH2n 1OH lub R-OH gdzie n jest kolejną liczbą naturalną określającą liczbę atomów węgla w. poleca 82 % Chemia Budowa, nazewnictwo i właściwości alkoholi jednowodorotlenowychAlkohole to pochodne węglowodorów zawierające w cząsteczce grupę hydroksylową tzw. funkcyjną.. Alkohole to pochodne węglowodorów, w których cząsteczkach co najmniej jeden atom wodoru został zastąpiony grupą OH zwaną grupą hydroksylową.. Cele lekcji: Poznanie pojęć: alkohol, grupa alkilowa, grupa funkcyjna, grupa karboksylowa, alkohole monohydroksylowe i polihydroksylowe.. DZIAŁ: Pochodne węglowodorów.. Nazwa alkanu Wzór strukturalny alkanu Wzór strukturalny kwasu karboksylowego Wzór sumaryczny kwasu karboksylowego Nazwa kwasu karboksylowego Metan HCOOH Kwas metanowy Etan CH 3 COOH Kwas etanowy Propan C 2 H 5 COOH Kwas propanowy Butan C 3 H 7 COOH Kwas butanowy c c03.04.2020r.. gdzie: R - grupa alkilowa.. Alkohole zawierające jedną grupę hydroksylową nazywamy jednowodorotlenkami (monohydroksylowymi), dwie grupy -OH dwuwodorotlenkiem (dihydroksylowymi)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt