Zastosowanie promieniowania x

Pobierz

Jonizuje ono materię poprzez oddziaływania inne niż kulombowskie, np. rozpraszanie komptonowskie, efekt fotoelektryczny, kreację par elektron - pozyton.Do fal elektromagnetycznych zaliczamy fale radiowe i telewizyjne, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma.. Tych prawdziwych nie widać na zdjęciu rentgenowskim.. Pod koniec XIX w. medycyna szczególnie interesowała się problemami patologii poszczególnych organów.Do prześwietlania służy: ekran fluoryzujący, ekran rentgenologiczny, wzmacniacz elektronowy obrazu ekranowego.. Odkrycie promieniowania Na przełomie XIX i XX wieku Henri Becquerel zaobserwował, iż substancje zawierające uran emitują promieniowanie zdolne zaciemnić płytę fotograficzną.. Charakteryzuje się niską przenikliwością, jego zasięg w powietrzu nie przekracza 10 cm.. Badania na ten temat prowadziło wielu naukowców pod koniec XIX wieku.. Promieniowanie Roentgena znajduje zastosowanie w fizyce materiałowej, m.in. do badania struktury kryształów, wykrywania defektów w materiałach itp. Z promieniowaniem X spotykamy się nie tylko na Ziemi.. To jedno z często stosowanych badań diagnostycznych.. Praktyczna wiedza zdobyta w ćwiczeniu ma stanowić przygotowanie do analizy i głębszego zrozumienia metod wykorzystania promieniowania X w medycznych technikach obrazowania.Promieniowanie α α to strumień cząstek majacych taką samą budowę jak jądra helu..

ComptonaPromieniotwórczość - Historia odkryć i zastosowanie.

Ze względu na swoją przenikalność może obrazować wnętrze nawet grubego materiału.. Otóż strumień promieniowania X ulega osłabieniu podczas przenikania przez określony narząd, gdyż promieniowanie to zostaje pochłaniane przez tkanki.Wiązki promieniowania gamma lub elektronów wykorzystuje się do napromieniania zmian nowotworowych w technice zwanej teleterapią.. Fale radiowe mają największą długość fali i najmniejszą częstotliwość.. Promienie X wykorzystywane były również w broni, a obecnie trwają prace nad systemem XNAV, odpowiednikiem systemu GPS działającym w przestrzeni kosmicznej.Promieniowanie ma bardzo duże zastosowanie w medycynie, przy m.in. prześwietleniach rentgenowskich.. Promienie X znalazły również zastosowanie w defektoskopii i w budownictwie.. Zastosowanie go wyróżnia się między innymi w: tomografii komputerowej - zasada obrazowania jest identyczna jak w badaniu RTG, ale w przeciwieństwie do niego pozwala na uzyskanie obrazu tkanek miękkich,Jedną z pierwszych dziedzin, która wykorzystała i w coraz większym stopniu wykorzystuje promieniotwórczość jest medycyna, i to zarówno w diagnostyce, jak i terapii..

Teraz poznamy więcej szczegółów dotyczących widma tego promieniowania.

Jest ono promieniowaniem elektromagnetycznym, którego zakres wynosi od 780 nm do 1 mm; oznaczane skrótem IR.. Znalazły zastosowanie w radiofonii i telewizji.W medycynie promieniowanie to wykorzystuje się także w terapii antynowotworowej.. Zdjęcie rentgenowskie jest jednak tylko dwuwymiarową formą obrazu.Ciężko wyobrazić sobie współczesną medycynę bez popularnego "rentgena".. Defektoskopia rentgenowska polega na nieniszczących badaniach metali, które mają na celu wykrycie wewnętrznych wad materiału (pęknięć, pęcherzy, zanieczyszczeń itp.).Promienie X mają różne zastosowania - pozwalają na przykład odróżnić prawdziwe diamenty od fałszywych.. Od czasu jego odkrycia w 1800 roku, ludzkość znalazła wiele ciekawych sposobów jego wykorzystania.SPOSOBY OTRZYMYWANIA PROMIENI X Właściwości promieni rentgenowskich - Rozchodzą się prostoliniowo - Są niewidzialne, ale wywołują fluorescencję - Wywołuje jonizację powietrza - Promieniowanie przenika przez szkło, przez czarny papier i przez wiele ciał, które są nieprzeźroczyste dla światła - Zaczernia kliszę fotograficznąPromieniowanie jonizujące pośrednio to promieniowanie składające się z obiektów nieposiadających ładunku elektrycznego.. Ma właściwości jonizujące.. Schemat lampy rentgenowskiejTypowe długości fal promieniowania X zawierają się pomiędzy 0,005 a 1 nm. zainteresowało wielu lekarzy, którzy zaczęli je stosować do diagnostyki złamań kończyn oraz badania obecności obcych ciał w koścu..

Kontakt promieniowania α α z żywą tkanką prowadzi do jej uszkodzeń.

Jako źródeł promieniowania używa się izotopu 60 Co (promieniowanie gamma) lub liniowych akceleratorów cząstek (elektrony lub promieniowanie X).36.4 Promieniowanie X W poprzednich wykładach mówiliśmy już o zastosowaniu promieniowania rentgenowskiego.. Ekran rentgenowski przetwarza promienie X w promienie widzialne.Aug 8, 2021elektron przechodząc z wyższego stanu emituje kwant promieniowania rentgenowskiego - następuje emisja charakterystycznego promieniowania x. promieniowanie x powstaje także w wyniku wychwytu elektronu, tj. gdy jądro przechwytuje elektron znajdujący się na powłoce k, w wyniku czego powstaje wolne miejsce, na które spadają elektrony z wyższych …Jun 14, 2021Promieniowanie rentgenowskie jest powszechnie wykorzystywane w aparatach rentgenowskich w celu diagnostyki medycznej m.in. złamań..

Promienie X znalazły również zastosowanie w defektoskopii i w budownictwie.

Ekran fluoryzujący zawiera elementy fluoryzujące, które pod wpływem promieniowania X dają obraz słabo odbierany przez siatkówkę oka, ale silnie przez błony fotograficzne.. = −µ=−µ µ µ ρ µ = −ρ ρ 0 0 p: produkcja par f: fotoefekt c: rozpr.. Promieniowanie X to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego, które jest wytwarzane podczas wyhamowywania elektronów.. Może mieć ono niekorzystny wpływ na zdrowie, dlatego części ciała, które nie są prześwietlane powinny być osłonięte.Inne zastosowanie promieniowania rentgenowskiego Oprócz badania RTG istnieje szereg innych badań obrazowych, które wykorzystują promieniowanie X.. Jest ono emitowane także z kosmosu.generacji promieniowania X oraz realizacja róŜnych metod kształtowania wiązki mają słuŜyć głębszemu zrozumieniu natury i własności promieni rtg.. Na rysunku 36.5 poniżej pokazana jest lampa rentgenowska.. [Szerokie zastosowanie] Głównie do wykrywania telewizorów, komputerów, drukarek, kuchenek mikrofalowych, lodówek, wież sygnałowych telefonów komórkowych, urządzeń gospodarstwa domowego niskiej częstotliwości itp. .. Jak przebiega, i na czym polega prześwietlenie rentgenowskie?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt